حضور شرکت تولیدی بازرگانی برنج ارمغان در دهمین گردهمایی فرزندان غدیر مشهد

حضور شرکت تولیدی بازرگانی برنج ارمغان در دهمین گردهمایی فرزندان غدیر مشهد