فرم سفارش کالا
کرایه های حمل، تخلیه و بارگیری به عهده خریدار میباشد.