شرکت بازرگانی برنج ارمغان حامی اولین ضیافت خیرین فرزندان غدیر مشهد - خرداد ماه 1395