شالیکاران مناطق مختلف ایران به حمایت بیشتری نیاز دارند

در زنجیره تأمین برنج هفت گروه اصلی ذی‌نفع وجود دارد که منافع هر یک در تضاد با دیگران است و همین امرباعث شده بسته به شرایط و موقعیت

در زنجیره تأمین برنج هفت گروه اصلی ذی‌نفع وجود دارد که منافع هر یک در تضاد با دیگران است و همین امرباعث شده بسته به شرایط و موقعیت