شرکت تولیدی بازرگانی برنج ارمغان حامی دهمین گردهمایی خیرین فرزندان غدیر مشهد